หน้าหลักการเงิน การลงทุน

ประกันชีวิตกับประกันวินาศภัย ต่างกันยังไง

การเงิน การลงทุน

ประกันชีวิตกับประกันวินาศภัย ต่างกันยังไง

ก่อนอื่นขออธิบายคำว่า “ประกันชีวิต” กับ “ประกันวินาศภัย” ก่อน ประกันชีวิต เน้นที่ตัวบุคคลทั้งทางด้านชีวิต สุขภาพ การเจ็บป่วย เท่านั้น ประกันวินาศภัย เน้นที่อุบัติภัยที่เกิดภายนอก เพราะฉะนั้นจะรวมถึงประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ไฟไหม้ น้ำท่วม

เริ่มพอจะเห็นภาพความแตกต่างขึ้นแล้ว มาดูว่าถ้าแบ่งวิธีดูความแตกต่างออกเป็นหัวข้อ น่าจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น คลิกเพื่อดูแผนประกันชีวิต

ต่างกันที่...ความคุ้มครองของ “ภัย” หรือ “ความเสียหายที่เกิดขึ้น”

  • ประกันชีวิต ได้ชื่อว่าเป็นประกันเกี่ยวกับชีวิต แน่นอนว่าหมายถึงความคุ้มครองที่เกี่ยวกับชีวิต เช่น หากเสียชีวิต จะได้เงินที่เราซื้อประกันไว้

  • ประกันวินาศภัย คือ ประกันที่คุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันที่คุ้มครองทรัพย์สินภายนอก เช่น บ้าน รถ คอนโด ตึก สิ่งของต่างๆ

ต่างกันที่ ... เงินชดเชย ค่าเสียหาย

  • ประกันชีวิต บริษัทฯจะจ่ายเงินตามจำนวนที่เอาประกันซึ่งครอบคลุมการสูญเสียชีวิต หรืออาจรวมไปถึงการสูญเสียอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ซื้อประกันชีวิต คุ้มครองกรณีหากเกิดการเสียชีวิต จะได้รับเงินจากบริษัทประกัน 500,000 บาท

  • ประกันวินาศภัย บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือ ค่าเสียหาย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ค่าเสียหายที่จะจ่ายให้จะอยู่ในวงเงินที่ทำประกันไว้ หรือเรียกว่า “ทุนประกัน”

ต่างกันที่ ... เงื่อนไขของการคิดคำนวณค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครอง

  • ประกันชีวิต ใช้หลักเกณฑ์คำนวณเบี้ยประกัน จากเพศ อายุ สุขภาพ และขั้นอาชีพของผู้เอาประกัน คล้ายกับการทำประกันสุขภาพ ทั่วไป เช่น เพศชาย อายุ 35 กับ เพศหญิง อายุ 35 ค่าเบี้ยประกันจะไม่เท่ากัน เป็นต้น

  • ประกันวินาศภัย เนื่องจากประเภทนี้ ไม่ได้เน้นเพียงแค่ภัยที่เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างเดียว แต่อาจจะเกี่ยวของกับ ทรัพย์สิน หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการคิดคำนวณเบี้ย จึงมีการนำเรื่อง สภาพทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผู้เอาประกันมาประเมินมูลค่าและความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุ จะดูจากสภาพทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม คุณสมบัติ ของผู้เอาประกัน เพื่อประเมินมูลค่าและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนประกันภัยสุขภาพ จะคุ้มครองความสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพ หรือคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งการคำเบี้ยคำนวณก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพและความเสี่ยงของโรคประจำตัว

ต่างกันที่ ... ระยะเวลาที่เอาประกัน

  • ประกันชีวิต จะเป็นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งอาจจะเป็น 5, 10, 15, 20 ปี หรือตลอดชีพก็ได้

  • ประกันวินาศภัย มีระยะเวลาจำกัดสั้นๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ 30 วัน ประกันสุขภาพรายปี และระยะสัญญาปีต่อปี เป็นต้น

ทั้งนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่ใครจะรู้เรื่องอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง การซื้อประกัน หรือทำประกัน ก็คือการป้องกันความเสี่ยง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตของคุณนั้นเอง

Subscribe to our newsletter

ติดตามบทความสุขภาพดีดี จาก Gen Health Guru

สอบถามเพิ่มเติม