เปรียบเทียบแผนและเบี้ยประกัน ที่ตรงความต้องการของคุณ

จุดเด่นของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง จากการป่วย โดยไม่จำกัดวงเงิน ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
มีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท / วัน* กรณีที่ต้องนอน โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
ครอบคลุมความคุ้มครองถึงการ รักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก และโรคร้าย

รายละเอียดและผลประโยชน์ของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

อายุที่รับประกันภัย: 30 วัน - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 69 ปี)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
ยื่นบัตร Care Card ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที และ
มีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำ
กว่า 303 แห่งทั่วประเทศ เช็คเลย
ไม่เคลมมีส่วนลด ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ปี
กรมธรรม์ปีแรก 10 % ของค่าเบี้ย
ประกันภัยรายปี และ ปีกรมธรรม์ที่ 2
เป็นต้นไป 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

หลากหลายวิธีการชำระค่าเบี้ย เลือกได้ตามสะดวก

เลือกชำระด้วยบัตรเครดิตกับ
ธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย
ที่มีสัญลักษณ์ VISA - MASTER CARD
ยินดีรับบัตรทุกธนาคาร
เลือกผ่อนชำระ 0%
3 งวด 4 งวด 6 งวด 12 งวด
หรือ จ่ายรายปี ก็ได้ตามต้องการ
เลือกงวดชำระ ได้ตามใจ
เลือกหักชำระผ่าน บัญชีธนาคาร
หรือ บัตรเดบิตอัตโนมัติ
สะดวก ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการจ่ายบิล
ยินดีรับบัตรเดบิต

ทำไมต้องประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum

เป็นประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย ไม่จำกัด
วงเงินต่อครั้ง
เพียงยื่นบัตร
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เคลมง่าย เคลมไว
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท***

ทำไมต้องเจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์

ประกันอันดับ 1
จากอิตาลี
ลูกค้ากว่า 200,000 คนทั่วประเทศ
ไว้ใจเลือกประกันสุขภาพเจนเนอราลี่
คุ้มครองทั่วโลก สามารถนำบิลกลับมาเบิกได้ (สำหรับ USA คุ้มครองกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

 • * แผน 4 สำหรับการรักษาแบบห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้องที่ระบุในกรมธรรม์รวมถึงค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
 • ** เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • *** ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ) แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไปภายหลัง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน

 1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด หรือ 6 งวด เท่า ๆ กัน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
 2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
  1. เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับจากวันเริ่มต้นมีผลบังคับของเอกสารแนบท้ายนี้
  3. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  4. หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง
 4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ประกันมะเร็ง

ตรวจเจอ รับเงินก้อนหลักล้าน

เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันรถยนต์

เบี้ยถูกกว่าตารางกรมธรรม์เดิม

ถึง 15% ระบุอู่ซ่อมได้ด้วยตัวเอง

ประกันออนไลน์

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม